עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.עדכוני האגודה : האתר החדש עלה לאוויר! ברוכים הבאים לאתר!!!!! האתר בשלבי בנייה.... נפתחה ההרשמה לתכנית חילופי המחקר 2016 הנכם מוזמנים להרחבה לחצו כאן.  אנו מברכים את יעל סנדלר, יו"ר האגודה, דניאל קוברסקי סגן יו"ר אקדמי, ונועה אברהמי סגנית יו"ר קלינית על היבחרותם לתפקידים, נאחל להם בהצלחה! שימו לב: הבחירות לראשי המחלקות והרכזים באגודה יצאו לדרך. לפרטים על התפקידים לחצו כאן. ניתן לשלוח מייל אל chairman@asrag.org בשביל להגיש מועמדות על התפקידים.

הגופים הנבחרים באגודה

כלל הסטודנטים בפקולטה לרפואה בוחרים באופן דמוקרטי, מדי שנה, מספר נציגים ממסלולים שונים לכהונה כנציגיהם בוועידת אגודת הסטודנטים.

בחירת נציגי המחזור מתבצעת אחת לשנה – לא יאוחר מ- 30 יום לאחר תחילת שנת הלימודים האקדמית בפועל בפקולטה – יתקיימו בחירות של נציגי המחזורים במחזורי השנים א' ב' ג' ו-ד' בנפרד ושל נציגי המחזור מתארים מתקדמים. המפתח למספר הנציגים: על כל 30 סטודנטים זכאי המחזור לנציג אחד. במידה והשארית גדולה מ-0.5, זכאי המחזור לנציג נוסף. מספר הנציגים בכל מחזור יכול להגיע עד ל-4 נציגים לכל היותר.

נציגי המחזור יטפלו בכל הנושאים המיוחדים למחזורם. נושאים אלו כוללים גם תקשורת רציפה עם מרכזי הקורסים ומול הנהלת הפקולטה ושלוחותיה. לנציגי מחזור זכות הצבעה במועצה.

בהתאם לדרישות רשם העמותות האגודה מורכבת משלושה גופים שונים:

 1. מועצת האגודה

נציגי המחזורים, הסיו"רים ויו"ר הנהלת האגודה מהווים את מועצת האגודה שהינה הרשות העליונה באגודה. יו"ר ועד האגודה הינו נשיא המועצה.

המועצה מוסמכת לדון ולהחליט בכל הנוגע לתקנון האגודה, דמי חבר, הגדרות תפקידים ולפעולות האגודה ובכלל זה:

 1. לדרוש ממוסדות האגודה, לרבות הנהלת האגודה ובעלי התפקידים בה דו"ח על פעולותיהן.
 2. לחייב את מוסדות האגודה, לרבות הנהלת האגודה ולמעט ועדת ביקורת – לנקוט פעולה מסוימת או להתוות את דרך פעולתן.
 3. לאצול מסמכויותיה לוועדה שתבחר לצורך כל עניין.
 4. להשתמש בכל סמכות שתינתן לה על-ידי כינוס כל חברי האגודה.
 5. לפרש תקנון את תקנון האגודה.
 6. להוסיף, לבטל, לשנות או להחליף כל תקנה בתקנון זה, ברוב מוחלט.
 7. המועצה תהא רשאית להחליט על הקמתן של ועדות תחת המועצה בכל עניין שתמצא לנכון.
 8. לאשר תקציב שנתי ולאשר שינויים בתקציב המאושר.
 9. לאשר את הדוחות הכספיים.
 10. לפטר כל מי שנבחר על-ידה, על-ידי ועד האגודה, בהצבעת אי אמון חשאית וברוב מוחלט.
 11. כל סמכות שלא נתייחדה על-פי כל דין או בתקנון זה לאיזה מוסד, רשות או נושא משרה או תפקיד אחר, תהיה קנויה למועצה.
 12. החלטות המועצה תחייבנה את כל חברי האגודה, מוסדותיה, נושאי התפקידים והמשרות שבה ואת עובדיה.

המועצה תתכנס כל אימת שתידרש ולפחות פעמיים בשנה.

 

 1. ועד מנהל

ועד האגודה הינו הוועד המנהל של העמותה וימנה לפחות שני חברי מועצה, ע"פ חוק העמותות, אשר ייבחרו בבחירות אישיות וחשאיות בישיבת המועצה הראשונה. במקרים חריגים על תפקידים אלו יוכלו להתמודד חברי אגודה שאינם חברי מועצה, בהצבעה רגילה של המועצה.

ועד האגודה משמש כנשיאות המועצה והוא כפוף להחלטות המועצה ואחראי בפניה.

 

תפקידי ועד האגודה:

 1. ידאג להגשמת מטרות האגודה.
 2. ילווה את ההנהלה בעבודתה ויפקח על פעולותיה.
 3. ישמש כנשיאות המועצה, יכנס את ישיבותיה וינהל אותן.
 4. יאשר את הדוח הכספי השנתי טרם הגשתו לאישור מועצת האגודה.
 5. מוסמך לקבל חברים חדשים לאגודה או לדחות בקשות לחברות וכל זאת בכפוף לתקנון.
 6. מוסמך למנות בעלי תפקידים שעפ"י תקנון זה או החלטת המועצה נפתחו למכרז מבין חברי האגודה. מערער על תוצאות המכרז יגיש ליו"ר ועד האגודה את ערעורו לא יאוחר מ- 7 ימים מיום פרסום תוצאות המכרז.

כינוסי ועד האגודה יערכו לפי צורך, אך לא תחלוף תקופה של למעלה מ- 60 יום בין כינוס אחד למשנהו (פרט לתקופות פגרה).

 

 1. ועדת ביקורת

הועדה מורכבת  ממבקר ומסגן מבקר.

 

תפקידי ועדת ביקורת:

 1. לבדוק אם מוסדות האגודה ממלאים את תפקידיהם ושהם פועלים ביעילות ובהגינות ובכפוף לתקנון.
 2. לערוך על-פי בקשת אחד ממוסדות האגודה ביקורת בתחום מתחומי הפעולה של האגודה ולדווח את תוצאות הביקורת לרשות המבקשת ולמועצה.
 3. למסור דוח על ביצוע תפקידיה אחת לסמסטר- שבוע לפני סיומו ובהתאם לבקשה שהוגשה מראש.
 4. להעביר למועצה בכתב את המלצתה באשר לפרוש התקנון לכשתתבקש לעשות כן על-ידי יו"ר האגודה.

 

הנהלת האגודה

הנהלת האגודה היא הזרוע המבצעת של האגודה. ההנהלה תורכב מ-6 חברים, ע"פ הפירוט הבא: יו"ר האגודה, סגן יו"ר אקדמי, סגן יו"ר קליני, רמ"ח חברה ותרבות, רמ"ח רווחה ומעורבות בקהילה ורמ"ח פרסום והסברה. ההנהלה כפופה למועצה ולועד האגודה ואחראית בפניהם. ההנהלה תפעל על פי הוראות והנחיות המועצה והועד ותיתן להם דין וחשבון על מעשיה.

יו"ר האגודה וגם שני סגניו יבחרו בבחירות אישיות וחשאיות ע"י כלל חברי האגודה עד 45 יום לכל המאוחר מתחילת שנת הלימודים.

בעלי התפקידים האחרים יבחרו בהצבעה אישית וחשאית רגילה של המועצה עד תום ישיבת המועצה הראשונה.